Advies en Planontwikkeling.

Als zelfstandig beeldend kunstenaar adviseer ik overheidsinstellingen, organisaties, bedrijven en particulieren inzake kunst in relatie tot architectuur, stedenbouw, landschap en maatschappelijke ontwikkeling.

Kernbegrippen zijn verbeelding en beleving, met bijzondere focus op ruimtelijke, economische, infrastructurele en sociale factoren en veel aandacht voor de historische context.

Als vast adviseur en planontwikkelaar ben ik verbonden aan diverse gemeentes en overheidsinstellingen in Nederland.

Bij planontwikkeling handelt het zowel om beeldplannen, inrichtingplannen alswel om conceptontwikkeling.

 

'Panorama Brainport Avenue', een symfonie van snelweg, landschap, kunst , architectuur en licht, 2011.

Inspiratieboek voor de transformatie van de randweg Eindhoven A2/N2. Ontwikkeld en geschreven in opdracht van bkkc en SRE. In samenwerking met Jan van IJzendoorn. Vormgeving Yvo Zijlstra.

 

 

 

 

'Eilandgevoel', beeldplan beeldende kunst Broekpolder, 2002.

Voor de Vinexlocatie Broekpolder heb ik in samenwerking met Nanon Soeters (kunsthistorica) het beeldplan opgesteld. De wijk nadert zijn voltooiing. Inmiddels zijn een groot aantal projecten die door ons geinitieerd en begeleid zijn, opgeleverd. 

'Epifyt', Voorstel Hollandse Brug A6, i.s.m. Jam Architecten, 2008.

Genomineerd ontwerp prijsvraag Uitbreiding Hollandse Brug, ontwikkeld door Rijkswaterstaat. We hebben bijzondere aandacht gegeven aan de langzaamverkeersroute. Deze is beeldbepalend geworden voor de brug als geheel en biedt gevarieerde gebruiksmogelijkheden. Opgenomen in 'De 30 beste ideeen boven water', uitgave Rijkswaterstaat.

 

 

 

 

 

Raamwerk Brainport Avenue, Eindhoven 2010.

Integrale visie snelweglandschap, licht en kunst voor de A2 rond Eindhoven. In opdracht van bkkc en SRE. Het betreft een kleurrijke 'Road Symphony', waarbij het orkest wordt gevormd door: het landschap - de strijkers; de weg - de blazers; de knooppunten - de slagwerkers; bijzondere gebouwen - de solisten binnen het orkest; airport - de sopraan; landmarks - de vocalisten. Gezamenlijk ontwikkeld en geschreven met Netty van de Kamp, adviseur bkkc en beeldend kunstnaar Jan van IJzendoorn.

 

 

 

Kunstprogramma Hardenberg, i.o.v. KCO, i.s.m. Nanon Soeters 2005.

Het kunstprogramma Hardenberg markeert de start van nieuw beleid ten aanzien van kunst in de openbare ruimte binnen deze gemeente. Inmiddels zijn een aantal van de voorgestelde projecten in gang gezet. Betrokkenheid en context zijn essentiele begrippen bij alle projecten.

 

'KID',kunst in Dinkelland, 2006.

In opdracht van KCO hebben Nanon Soeters en ik een meerjarenvisie opgesteld voor de gemeente Dinkelland. Naast de maatschappelijke en stedelijke context hebben we extra aandacht gegeven aan de landschappelijke kwaliteiten en aanleidingen. Juist hier toont zich de unieke indentiteit van Dinkelland en kan krachtenbundeling van kunst en toerisme voor waardevolle nieuwe impulsen zorgen. 

 

Brochure A9N9, i.o.v. RWS en Steunpunt Routeontwerp, 2008

Om een breed publiek in aanraking te brengen met de uitkomsten van de studie A9-N9, ruimte tussen ruimtes is in opdracht van RWS en Steunpunt Routeontwerp de brochure A9N9 tot stand gekomen. Hierin zijn de voorgestelde pilotprojecten opgenomen. Alle projecten hebben een cultuur-planologische basis en functioneren als samenwerkingsopties voor diverse actoren.

 

 

 

 

 

 A9-N9, ruimte tussen ruimtes, 2006

Gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland heb ik in samenwerking met Nanon Soeters een onderzoek gedaan naar het gehele snelweg traject A9-N9, oftewel van Holendrecht tot Den Helder. Hierbij hebben we ons met name gericht op de kwaliteit van de route en het effect op en wisselwerking met de omgeving. De ontwikkeling van de Nederlandse poldergeschiedenis is hierbij een heel belangrijk gegeven. Het onderzoek heeft geresulteerd in een 9-tal pilotprojecten.

 

 

 

 

 

Kunstkaders De Mars Zutphen. i.s.m. Jan van IJzendoorn, 2009

Het industriegebied De Mars, aan de rand van de historische Zutphense binnenstad wordt de komende jaren gerevitaliseerd. Voor het projectbureau De mars heb ik samen met Jan van IJzendoorn het kader voor kunst in relatie tot deze ontwikkeling opgesteld. Het is tot stand gekomen in samenspraak met stedenbouwkundig bureau KCAP en landschapsbureau Lodewijk Baljon. Dit heeft geresulteerd in een integraal ontwerp- en ontwikkelingstraject. Het gezamenlijk document vormt de basis voor toekomstige ontwikkelingen.

 

 

  


 

Studieopdracht 'Zangsporen in De Venen', 2002

Voor het 'hart' van 'het Groene Hart' heb ik in opdracht van de provincies Utrecht en Zuid-Holland meegewerkt aan de studieopdracht 'Zangsporen in De Venen'. Bij deze studie ging het om het opsporen van elementen die karakteristiek en zijn en waren voor dit bijzondere agrarische gebied en wat deze zouden kunnen betekenen voor toekomstige ontwikkelingen. Voor mijn waren dat de kleine verdwaalde elementen in het landschap, zoals de oude melkmachines, die maat gaven aan de eindeloze ruimte. Deze kunnen aanleidingen vormen voor nieuw te ontwikkelen verblijfsruimtes ten behoeve van het 'agritoerisme'.

 

 

 

 

 

Locatie Kunstplan 2000 - 2010, Wijchen.

Voor de gemeente Wijchen heb ik in samenwerking met Marc Hendriks het Locatie Kunstplan 2000-2010 opgesteld. Vanuit een grondige analyse van de kerngemeente Wijchen en de omliggende dorpen hebben we de potenties van zowel het buitengebied als de stedelijke context in beeld gebracht. Daaraan gekoppeld hebben we de planlocaties en planmogelijkheden benoemd vanuit een cultureel perspectief.


 

 

 

 

De Gelaagde Stad - de verkenningen, Spoorzone Tilburg 2010.

Cultuurplanologische verkenningen voor de Spoorzone van Tilburg. In het centrum van de stad komt circa 75 hectare gebied vrij, vanwege het vertrek van de Prorail werkplaatsen naar buiten. Een gebied met bijzonder industrieel erfgoed dat deels het karakter van het gebied zal gaan voeden en ruimte bieden voor culturele ontwikkelingen. De verkenningen zijn de opmaat voor een op te stellen raamwerk. Dit wordt richtinggevend voor het stedenbouwkundig plan. Ontwikkeld i.s.m. Marjolein Sponselee, in opdracht van bkkc (Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur); projectbegeleider Netty van de Kamp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'De Gelaagde Stad, het raamwerk, Spoorzone Tilburg, 2011.

Als vervolg op de verkenningen is het raamwerk opgesteld. Het raamwerk voor de beeldende basis voor het te ontwikkelen van het totale gebied. 75 ha. binnenstedelijk gebied in het hartje van Tilburg, met een bijzonder eigen karakter dat zich ontvouwd als een goed bewaard geheim en dat het beeld van de stad drastisch zal gaan veranderen. Begeleiding bkkc, Jos Wilbrink.

 

 

 

 

 

 'De Grens en de Verbindingen', De Werkplaats - Theresia. 2012.

De wijk Theresia in Tilburg grens aan de nieuw te ontwikkelen Spoorzone. De nieuwe ontwikkelingen zullen grote gevolgen hebben voor de wijk, zowel praktisch, functioneel als beeldend en qua ervaring. Ten behoeve van de Bewonersstichting Theresia en in opdracht van bkkc heb ik een onderzoek verricht naar de knelpunten en mogelijkhden ten aanzien van deze nieuwe ontwikkelingen.

 

 

 

 

 

'BROEK', kunstglossy vinexlocatie Broekpolder, 2013

In de periode 2001 t/m 2015 hebben nanon Soeters en Jan samsom voor de gemeentes Beverwijk en Heemskerk ruim 20 kunstprojecten geinitieerd en begeleid. De Broekpolder is een nieuwbouwwijk met 3500 woningen en rond de 10.000 inwoners. Om de inwoners beter zicht en achtergrond informatie te geven hebben zij een kunstglossy uitgegeven. Deze is huis aan huis verspreid.